Privacy Policy

Over dit privacybeleid

Deze privacyverklaring is van toepassing op de algemene werking en communicatie van vzw BBC Optima Tessenderlo met maatschappelijke zetel: Processieweg 8, 3980 Tessenderlo en ondernemingsnummer BE 0860.271.323

Onder onze communicatie valt:

BBC Optima Tessenderlo vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk.

BBC Optima Tessenderlo wil haar leden, betrokken ouders, gebruikers van sociale media zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met hun persoonlijke gegevens gebeurt.

De persoonlijke gegevens en privacy van eenieder betrokken bij de club worden beschermd door BBC Optima Tessenderlo in overeenstemming met de Belgische en Europese wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Deze Privacyverklaring is een onderdeel van het huishoudelijk reglement van BBC Optima Tessenderlo en moet aandachtig gelezen worden. Hieronder worden de rechten beschreven en de manier waarop deze rechten kunnen worden uitgeoefend.

Door persoonlijke gegevens mee te delen en door de sociale mediakanalen van BBC Optima Tessenderlo te gebruiken gaan leden/gebruikers uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop de club deze persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt, zoals in deze Privacyverklaring wordt beschreven.

1. Welke gegevens worden verzameld en verwerkt?

1.1. BBC Optima Tessenderlo verwerkt verschillende soorten van persoonlijke gegevens of informatie:

 • Publieke informatie: o.a. foto’s (ploeg en actiefoto’s) en berichten;
 • Persoonlijke informatie: o.a. naam, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummers, administratieve gegevens, , enzovoort.

1.2. Zowel tijdens als na uw registratie kan u ons meer informatie geven over uw naam, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, locatie en andere persoonlijke gegevens. U kan alle profielgegevens op eender welk moment wijzigen via het secretariaat van BBC Optima Tessenderlo.

1.3. Als u ervoor kiest om bijkomende persoonlijke informatie toe te voegen aan uw profiel, geeft u ons expliciet de toestemming om deze bijkomende informatie te gebruiken in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

2. Waarvoor worden deze gegevens gebruikt?

2.1. BBC Optima Tessenderlo gebruikt persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • een algemeen ledenbestand te beheren
 • met leden/ouders/coaches/spelers/supporters te communiceren over de activiteiten (sportief en niet sportief) van de club
 • voor communicatie van en met de federatie Basketbal Vlaanderen
 • opstellen van subsidiedossiers bij de gemeente Tessenderlo en Give & Go

2.2. Wie zich aanmeldt op facebookpagina of andere sociale media aanvaardt dat zijn/haar profielgegevens en andere informatie die werd vrijgegeven, inclusief gevoelige persoonlijke informatie, beschikbaar is in landen buiten België. In dit verband is het mogelijk dat de wetgeving van niet-Europese landen een minder strikte bescherming waarborgt van persoonlijke gegevens.

3. Delen van persoonlijke gegevens

3.1. Derde partijen hebben toegang tot alle informatie die uzelf publiekelijk heeft gemaakt, en dit onder de voorwaarden omschreven in uw persoonlijke instellingen.

3.2. Om te voorkomen dat u ongewenste e-mailberichten ontvangt van derde partijen, wordt uw e-mailadres niet gedeeld met derde partijen, behoudens in de gevallen vermeld in artikel 10.

3.3. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming deelt BBC Optima Tessenderlo geen persoonlijke gegevens met derden die gebruikt kunnen worden om u te identificeren, behoudens indien noodzakelijk voor de werking van de website en in de gevallen vermeld in artikel 10.

4. Bewaringstermijn en -locatie van persoonlijke gegevens

4.1. BBC Optima Tessenderlo hanteert de volgende bewaringstermijnen van uw persoonlijke gegevens:

 • publieke en persoonlijke informatie: bewaringstermijn van maximum (vijf) 5 jaar vanaf het verwijderen van het betrokken gegeven of het verwijderen van uw integrale gebruikersaccount

5. Veiligheidsmaatregelen

5.1. BBC Optima Tessenderlo heeft verschillende veiligheidsmaatregelen uitgewerkt om het verlies, het foute gebruik of de wijziging van uw persoonlijke gegevens te voorkomen. Alle administratie en bijhorende gegevens worden beheerd door de secretaris.

5.2. BBC Optima Tessenderlo doet alle noodzakelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen.

5.3 In geen geval kan BBC Optima Tessenderlo verantwoordelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief gebruik of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6. Uw rechten

6.1. U kan kosteloos en op elk ogenblik toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens. U kan uw persoonlijke gegevens ook (laten) verbeteren of wijzigen indien nodig

6.2. U kan hiertoe een e-mail verzenden aan betty.vanbael@telenet.be of een brief versturen naar BBC Optima Tessenderlo, Processieweg 8 3980 Tessenderlo, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

6.3. BBC Optima Tessenderlo bewaart de gegevens van deze contactpersonen alleen om u automatisch met elkaar in contact te brengen na hun registratie.

6.4. BBC Optima Tessenderlo verkoopt geen e-mailadressen en gebruikt deze alleen om uitnodigingen te versturen.

7. Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

7.1. Deze Privacyverklaring kan te allen tijde gewijzigd worden.

7.2. Wijzigingen worden op de website gepubliceerd als ook per e-email verstuurd, zodat u te allen tijde op de hoogte blijft van de informatie die we verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken en op welke manier wij deze informatie delen.

7.3. Gewijzigde versies van deze Privacyverklaring treden in werking tien (10) dagen na de publicatie ervan op de website.

8. Toestemming tot vrijgave

8.1 U erkent, bevestigt en geeft uitdrukkelijk de toestemming aan BBC Optima Tessenderlo om uw Informatie bekend te maken indien dit wettelijk vereist is, voor de werking en communicatie met de basketbalfederatie (Basketbal Vlaanderen) of indien BBC Optima Tessenderlo te goeder trouw mag vertrouwen dat dergelijke bekendmaking redelijkerwijs vereist is om:

 • te voldoen aan een lopend gerechtelijk onderzoek, gerechtelijk bevel of juridisch proces met betrekking tot onze website of sociale media;
 • de algemene voorwaarden van BBC Optima Tessenderlo af te dwingen;
 • te reageren op schadevorderingen tegen BBC Optima Tessenderli naar aanleiding van uw Informatie die de rechten van derden schendt;
 • de rechten, eigendom en veiligheid van BBC Optima Tessenderlo, haar vrijwilligers en het publiek te vrijwaren;
 • te voldoen aan de subsidie eisen van de gemeente Tessenderlo.

8.2 BBC Optima Tessenderlo mag ook Informatie over u bekend maken aan rechtsgeldige politionele of gerechtelijke autoriteiten of andere officiële overheidsinstanties, indien BBC Optima Tessesnderlo dit, naar eigen goeddunken, noodzakelijk of nuttig acht, in verband met een onderzoek naar fraude, inbreuken op intellectuele eigendom of elke andere schadelijke activiteit, of indien BBC Optima Tessenderlo redelijkerwijs mag vermoeden dat dergelijke activiteit BBC Optima Tessenderlo of uzelf kan blootstellen aan aansprakelijkheid.

9. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

9.1. Deze Privacyverklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

9.2. De rechtbanken van het rechtsgebied Tessenderlo, afdeling Hasselt, zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacyverklaring.